Flugor är de vanligast förekommande skadedjur i stall. Hur bekämpar man dem?

Det finns flera olika flugarter som kan förekomma i stall. Husfluga(Musca domestica)är oftast den vanligaste, men Liten husfluga(Fannia canicularis)och Stick-eller Stallfluga(Stomoxys calcitrans)kan också drabba gårdsmiljöer.

Print page

 

Flugor kan orsaka flera olika typer av problem på gårdar: de stressar djuren, de bär på bakterier (Salmonella spp...), virus (Influenza...) och nematoder som sprider sjukdomar och de stör arbetet för dem som arbetar på gården samt omgivningen. Alla dessa problem kan leda till produktionsförluster.

1. Lär dig mer om flugor för att få bättre kontroll över dem

 

Fluglarverna kläcks omkring 12 till 24 timmar efter att äggen lagts och utvecklas inom fem till åtta dagar i spillningen beroende på desstemperatur och näringsinnehåll. Puppningen pågår i ytterligare tre till fyra dagar.
Upp till 10 000 fluglarver kan utvecklas i 1 kg spillning, i synnerhet i hönsspillning.

Reproduktionscykeln för Musca domestica är mycket snabb: endast 12–24 dagar vid 20–25 °C. De fullvuxna flugorna har ett livsspann på en till sex veckor på sommaren (flera månader på vintern) och honorna lägger cirka 800 ägg.

Det kan komma 10 generationer mellan maj och september, vilket leder till att miljontals insekter invaderar gårdsbyggnader och dess omgivning.
Vilka är flugornas favoritplatser i stall?

 
2.
Förebyggande åtgärder är avgörande på sikt

Fysisk kontroll med mindre våt spillning och systematiskt avlägsnande av eventuell ansamling av spillning. Spillning som innehåller mindre än 25 procent vatten förhindrar emellertid utvecklingen av larver och främjar en naturlig förekomst av parasiter och rovdjur till dessa larver.
 • Anpassa ventilationen för maximal torkning av spillning.
 • Gör en noggrann kontroll av vattenläckor.
 • Begränsa foderrester  som sedan hamnar i spillningen.

 • Håll miljön omkring stallet rent med klippt gräs och fungerande dränering så att vattenstopp kring byggnader  förebyggs.
 • Förhindra att flugor kommer in till boskapen via luftinsläppen.
 • Avlägsna om möjligt regelbundet spillning i byggnaden.

Byggnadskonstruktionen kan också försvåra kontrollen: var uppmärksam på gamla och porösa ytor, placering av tank nära stallet etc.

3. Mekanisk behandling

Flugdödare med UV-ljus kan användas i gårdsmiljö. Välj en UV-lampa på mellan 350 och 365 nm för effektiv kontroll. Lampan kan behöva bytas en gång om året, beroende på modell. Placera lampan så att den inte sitter nära dörrar och fönster eller mitt i luftströmmen.

4. Kemiska behandlingar måste påbörjas i mars

Behandling ska påbörjas innan flugorna börjar orsaka besvär. Den bör påbörjas i mars-april. Det är också möjligt att vidta mer riktade åtgärder och följa flugpopulationen med hjälp av lockbeten (självhäftande remsor). Så fort populationen börjar växa i fällorna bör behandlingen påbörjas omedelbart.
Insektsmedel måste appliceras på avstånd från djuren (vid sprejbehandling) eller oåtkomligt för djuren(lockbeten).


Det finns två huvudsakliga behandlingsformer som bör kombineras för bästa resultat och för att undvika att de utvecklar resistens:


 


Spreja på fullvuxna insekter för att rensa upp:

Insekticider som bekämpar de fullvuxna individernaverkar via kontakt, intag och/eller inandning. De dödar snabbt och effektivt insekterna. Produkten bör ha envaraktig effekt så att den bryter cykeln under flera veckor.

AquaPy: En bredverkande insekticid.
 • Verksamt ämne är naturligt pyretrum, som utvinns från krysantemumblomman.

 • Snabb knockdown och dödande effekt.
 • Kan användas vid livsmedelshantering, i produktlager och andra ställen där man vill bekämpa insekter.
 • Med en “ultra-low-volume” (ULV) aerosol-utrustning blir den klar att använda eller kan blandas ut i vatten.

 


Placera ut lockbeten för insekterna:

Lockbeten har den stora fördelen att man slipper spreja insektsmedel i stallet. Ett lockande, angenämt och effektivt lockbete ger snabba resultat.

QuickBayt: Effektiv flugbekämpning i stallar.
 • Attraherar flugor långväga.
 • Verkar på flugor som är resistenta mot pyretroider.

 • Effekt upp till åtta veckor.

 • Kan både penslas/rullas direkt på ytor eller strös ut.

                               

 

För mer information, vänligen kontakta Technical Sales Manager: Magnus Rosander via e-post magnus.rosander@bayer.com eller per telefon på 0768 678 667

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och
produktinformationen före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.