Dimning: Hur kan du maximera effektiviteten för din behandling?

Av alla appliceringstekniker som vi använder i egenskap av professionella skadedjursbekämpare, är utan tvekan dimning den som verkar omges av mest mystik. Dock är tekniken att applicera produkter via kalldimning, varmdimning eller ULV-dimning inte mera komplicerad än andra metoder vi använder. Det är förmodligen för att i de flesta fall används inte denna teknik lika ofta som exempelvis våra pålitliga kontaktsprutning. Det råder dock ingen tvekan om att utrustningen som används skiljer sig från allt annat vi använder. Kanske är det förmågan att snabbt behandla stora områden som kan verka skrämmande, men principerna för hur det fungerar är väl beprövade och ligger väl inom förmågan för professionella skadedjursbekämpare.

Print page

Dimning förlitar sig på skapandet av ett stort antal små droppar av insektsmedel som har för avsikt att fördelas i en luftvolym under en kort tidsperiod. När dessa droppar angriper en målinsekt, levererar de en dödlig dos av insektsmedel.

Dimning (kalldimning, varmdimning eller ULV-dimning) kan vara ett mycket effektivt sätt att döda ett stort antal insekter (i huvudsak vuxna flyginsekter) på en kort tidsperiod. Det är en metod som kan användas med gott resultat mot exempelvis flugor och i situationer med slutna utrymmen är det en mycket användbar metod för att 'rensa upp' bland malar och kackerlackor i lagrade produkter. Eftersom det inte finns någon kvardröjande effekt efter appliceringen, måste behandlingen upprepas med ett intervall på 5-7 dagar för att ge ett effektivt resultat. Lämplig och korrekt kalibrerad utrustning kan sprida små mängder av verksamt ämne över ett stort område med ett utmärkt resultat. För dem som sysslar med jordbruksanläggningar eller kommersiella lokaler där det ingår lagerlokaler, är denna teknologi ett måste i programmet.

De traditionella metoderna för att åstadkomma en aerosolbehandling inkluderar kalldimning eller varmdimning (där ett tjockt moln av insektsmedelsdroppar skapas som påminner om en tjock dimma) och ultralåg volym (ULV), där dropparna skapas av en kall, mekanisk aerosolalstrande maskin.

I fallet ULV skapas dropparna via mekanisk finfördelning av insektsmedlet när det sprutas genom munstycket. En uppåtriktad munstycksvinkel riktar dropparna uppåt och de faller ner med hjälp av gravitation.

I kontrast med varmdimning, förångas insektsmedlet av höga temperaturer, som vid kontakt med den kyligare utomhusluften kondenseras och bildar droppar. Munstycket är riktat mot marken och när den varma luften stiger, följer dropparna med uppåt.

Dimning i linje med IPM:s bästa praxis:

Hygien före behandlingen: Din kund bör först förhindra att insekterna har åtkomst till mat, vatten, skydd, osv. och rengöra dammiga och oljiga områden. En förebyggande åtgärd som krävs som en del av Integrated Pest Management är att övervaka närvaron av insekter och införa åtgärder för miljökontroll.

Undersökning före behandlingen: Börja med att identifiera skadedjursinvasionen och att fastställa hur allvarlig invasionen är och hur den är utspridd. Identifiera därefter närvaron av människor, djur, livsmedel och andra omständigheter som kan påverka behandlingen. Säkerställ därefter att utrustningen är ordentligt kalibrerad.

Tidsplan för appliceringen – insektsaktivitet: Eftersom aerosolbehandling är utvecklad för att i huvudsak rikta in sig på flygande insekter (eller när flygande insekter tillfälligt vilar på exponerade ytor) är det viktigt att appliceringen planeras tidsmässigt för att sammanfalla med den tidpunkt då målinsekten är som mest aktiv för att maximera resultatens effektivitet. Detta varierar beroende på insekten i fråga, men i allmänhet är husflugan som mest flygaktiv tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen.

Tidsmässig planering av appliceringen – atmosfäriska förhållanden: Klimatförhållandena bör också beaktas vid sprejning – temperaturförändringar som vanligen sker tidigt på morgonen och kvällen är förhållanden som bidrar till att sprejad vätska förblir vid marknivå och inte följer med uppåtstigande luftströmmar där insekterna inte kommer i kontakt med medlet. Sprejning bör undvikas under dagens varmaste timmar, eftersom konvektionsströmmar och vindar kommer att begränsa effektiviteten.

Produkt: Den idealiska produkten att använda vid aerosolbehandling bör innehålla ett verksamt ämne som har en snabb verkan vid låg dosering, har låg däggdjurstoxicitet (för att minska riskerna för operatören, allmänheten och miljön) och vara lämplig för applicering med hjälp av flera olika typer av utrustning. Avsaknad av långtidsverkan för det verksamma ämnet är också önskvärt så att påverkan på arter som inte tillhör målgruppen och miljön minimeras när dropparna lägger sig på olika ytor.

Även om de flesta produkter baseras på kolvätelösningsmedel och kräver mineraloljor som spädningsmedel, har några nya vattenbaserade produkter som exempelvis AquaPy, inbyggda avdunstningsförhindrande teknologier så att dropparna behåller sin effekt längre, vilket innebär längre tid att komma i kontakt med målinsekten. Utan denna teknologi, skapar vattenbaserade formler droppar som avdunstar, vilket påverkar dropparnas storlek och effektivitet.

Underhållsfas: En förebyggande applicering rekommenderas inte. Regelbunden inspektion av det behandlade området är att föredra. Du kan använda övervakningsfällor som gör det möjligt för dig att identifiera nivån av potentiella återangrepp.

Den idealiska droppstorleken vid aerosolbehandling mot flugor är 30 µm.

Droppar större än 35 mikromillimeter är mindre effektiva eftersom de inte förblir luftburna under tillräckligt lång tid.

Droppar som är mindre än 5 mikromillimeter har svårt för att komma i kontakt med flygande insekter.